Søk i denne bloggen

Innspill og kommentarer til Bergen kommune kommuneplanens arealdel 2016 – 2030 (KPA2016)

Innspill og kommentarer til                    Bergen kommune kommuneplanens arealdel 2016 – 2030 (KPA2016) Bergen Elveforum...

tirsdag 27. juni 2017

Bergen Elveforum etablert

På et møte i Rådhuskantinen i November ble Bergen Elveforum etablert. Alle foreninger og lag som driver med noe tilknyttet vassdrag i Bergen var invitert. Leder for Oslo Elveforum fortalte om deres erfaringer og flere lokale hadde også flotte små foredrag om arbeidet som er gjort de senere år. Flere medlemmer fra BS var også tilstede og jeg ble med i interimstyret som skal arbeide frem til første årsmåte neste år.  Terje Aarsand som var den som tok initiativet til møte har oppsummert formålet med elveforumet og bakgrunnen for etableringen slik:
Bevaring og foredling av byens vann og vassdrag er helt sentralt om Bergen skal nå sine mål for en bærekraftig byutvikling og samhandling mellom kommune, frivillig sektor næringsliv står sentralt i dette arbeidet.
Hovedmålet med Bergen Elveforum er å etablere et eget samarbeidsforum og møteplass for alle frivillige krefter som arbeider aktivt med å verne, bevare og på foredle byens vannmiljø og slik at byens blågrønne soner blir en ressurs i byutviklingen og ikke salderingspost. Gjennom å forene krefter står sterkere i arbeidet med å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner. Bergen Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover som setter vannmiljø på dagsorden i alle relevante saker.
Planer om å etablere et eget elveforum i Bergen er ikke av ny dato. I tilknytning til Lokal Agenda 21 prosessen i Bergen ble det alt i 2001 etablert en egen interimgruppe som utarbeidet en plattform for arbeidet.  Interimgruppen utfordret i fellesskap de politiske partiene i Bergen om å få på plass egne forvaltningsregler for vassdrag, se vedlegg. Bergen Elveforum ved interimgruppen tok og del på den store Miljøkonferansen i Synergi 21 i Stavanger i november 2001 med egen stand. Ettersom det var ressurspersoner i Nesttunvassdragets venner og miljøkoordinator i Hordaland var drivkrefter bak gruppen, ble fokus og ressurser etterhvert allokert til å arbeide videre med Nesttunvassdraget som eksempelvassdrag i årene siden, selv om Nesttunvassdraget ikke var målet, men kun middelet i arbeidet med å vise potensialet som ligger i byens vassdrag. 
Til tross for at vi etter hvert fikk på plass en forvaltningsplan for by vassdrag samt en egen vassdragskoordinator er behovet for å stå sterkere for å bevare og utvikle byens vann, vassdrag og blågrønne soner større enn noensinne. Stadig taper byens innbyggere viktige vassdragsverdier for framtiden. Dette var grunnlaget for at Nesttunvassdragets venner i møte i januar i år satte av 10,000 kr av egne midler og tok initiativet til å restarte prosessen med å etablere et eget elveforum i Bergen i full bredde for å sikre medvirkning og innflytelse i bevaring og utvikling av byens blågrønne soner.
Det er mye positivt som skjer knyttet til lokalt vassdragsarbeid og vi har en rekke gode eksempler, både Arnaelven, Apeltun assdraget og arbeidet med vassdragene rundt Nordåsvannet og Bergen kommune har gjennomført flotte prosjekter som Håsteinsparken, men utbyggingspress, forurensingsaker, flomsikring mm viser behovet for å stå sammen med en tydelig stemme. Vi ønsker å være en faglig ressurs i arbeidet med vannmiljø og støtte både for andre lokale grupper og lag, kommune, og næringsliv og sjøørret skal være vår indikatorart
Vi er glad for at vi når er i gang og glad den positive responsen vi har fått fra kommunen og Byutviklingsbyråden i etableringsfasen. Forener vi nå kreftene i dette arbeidet kan vi sammen nå hovedmålet er å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner. Bergen Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover.
Terje Aarsand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar